História

Materská škola Kalinovská 9 sa nachádza na sídlisku Dargovských hrdinov (Furča) v Košiciach. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od troch do šesť rokov (výnimočne aj deťom od dvoch rokov, ak to kapacita materskej školy dovolí), deťom s plnením povinného predprimárneho vzdelávania, deťom s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Poskytuje deťom možnosť celodennej alebo poldennej výchovy a vzdelávania. Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 17.00 hod.


Materská škola na Kalinovskej ulici č.9 v Košiciach bola zriadená 15.3.1984, ako Spoločné zariadenie detských jaslí a materskej školy, s počtom štyroch tried detských jaslí a piatich tried materskej školy. Po zrušení detských jaslí v roku 1991 sa výchova a vzdelávanie detí orientovala len na deti vo veku     od 3 do 6 rokov a to v deviatich triedach.


Keďže obsah tradičnej materskej školy nedával veľký priestor pre flexibilitu a inováciu vzdelávania detí predškolského veku, v našej materskej škole postupne od roku 1990 vznikali podporné vzdelávacie projekty uplatňujúce princípy humanisticky orientovanej výchovy a vzdelávania s akcentom          na pedagogický prístup orientujúci sa na dieťa.


Ciele a obsahové zameranie projektov vytvárajú predpoklady pre efektívnejšie pedagogické pôsobenie na dieťa s možnosťou rešpektovania osobnosti každého dieťaťa a akceptácie jeho špecifických potrieb. /obsahové zameranie/